1.ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.1 Oι ακόλουθες λέξεις και φράσεις έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται παρακάτω:

1.1.1 "πελάτης": το πρόσωπο ή εταιρεία που αγοράζει τα προϊόντα η υπηρεσίες που προέρχονται από τον ιστότοπο www.multitec.gr.

1.1.2 "πωλητής" : ΝΥΚΤΑΡΗΣ Ν.- ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ Κ. Ο.Ε.
Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΦΜ 998637462 Β ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.1.3 "Σύμβαση": κάθε σύμβαση μεταξύ του πωλητή και του πελάτη για την πώληση και αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών, με την επιφύλαξη και ενσωματώνοντας αυτές τις συνθήκες.

1.1.4 "προϊόντα": τα προϊόντα ή υπηρεσίες που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση να δοθούν στον πελάτη από τον πωλητή (συμπεριλαμβανομένης κάθε τμήμα ή τμήματα αυτών).

1.2 Η αναφορά σε ένα συγκεκριμένο νόμο γίνεται όπως ισχύει προς το παρόν αυτός λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση, την εφαρμογή ή την εκ νέου θέση σε ισχύ και περιλαμβάνει κάθε δευτερεύουσα νομοθεσία προς το παρόν σε ισχύ στο πλαίσιο αυτό.

2.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

2.1 Οι όροι ισχύουν για όλες τις πωλήσεις του πωλητή. Οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτούς δεν ισχύει αν δεν συμφωνήσει ρητώς και εγγράφως ο πωλητής.

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

3.1 Όλες οι παραγγελίες από τον πελάτη υπόκεινται σε τελική αποδοχή από τον πωλητή.

3.2 Μετά την παραλαβή της κάθε παραγγελίας, ο πωλητής μπορεί να αποστείλει στον πελάτη μια ηλεκτρονικής μορφής απόδειξη παραλαβής της παραγγελίας, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί. Η προαναφερθείσα απόδειξη δεν αποτελεί επιβεβαίωση για την αποδοχή της παραγγελίας από τον πωλητή.

3.3 Αποδοχή της παραγγελίας του πελάτη και ολοκλήρωση της σύμβασης μεταξύ του πωλητή και του πελάτη θα γίνεται με την αποστολή στον πελάτη των προϊόντων που ζητήθηκαν από τον πωλητή. Εκτός εάν κοινοποιηθεί στον πελάτη ότι η παραγγελία δεν έχει γίνει αποδεκτή ή αυτή ακυρωθεί από τον πελάτη.

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

4.1 Η περιγραφή των προϊόντων, είναι αυτή που καθορίζεται από τον πωλητή στο διαδίκτυο κατά τη στιγμή που ο πελάτης κάνει την παραγγελία.

4.2 Όλα τα δείγματα, σχέδια, περιγραφές, προδιαγραφές και οι διαφημίσεις που δίνονται από τον πωλητή, καθώς και κάθε είδους περιγραφές ή απεικονίσεις που περιέχονται στην ιστοσελίδα του πωλητή εκδίδονται ή δημοσιεύονται με αποκλειστικό σκοπό να δοθεί μια κατά προσέγγιση ιδέα για τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτά και δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης.

4.3 Κάθε προσπάθεια καταβάλλεται από τον πωλητή για να εξασφαλιστεί ότι οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του πωλητή είναι ακριβείς. Σε περίπτωση σφάλματος, ο προμηθευτής θα ενημερώνει τον πελάτη το ταχύτερο δυνατόν για να προσφέρει τη δυνατότητα για συνέχιση της πώλησης στη σωστή τιμή, ή την ακύρωση της παραγγελίας. Εάν ο πωλητής δεν λάβει επιβεβαίωση εντός 3 ημερών από την ενημέρωση των πελάτη, η παραγγελία θα ακυρωθεί αυτόματα. Αν ο πελάτης ακυρώσει την παραγγελία, ή εάν η παραγγελία του ακυρωθεί αυτόματα, λόγω της λήξης των 3 ημερών, ο πωλητής θα επιστρέψει στον πελάτη όλο το ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί από τον τελευταίο.

4.4 Όλες οι τιμές αφορούν στην Ελλάδα και εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, περιλαμβάνουν ΦΠΑ , και δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής εκτός και αν συμφωνηθεί μεταξύ του πελάτη και του πωλητή( κατά περίπτωση).

5.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

5.1 Η παράδοση/παραλαβή των προϊόντων γίνεται:

5.1.1 Στην διεύθυνση του πελάτη.

5.1.2 Σε οποιαδήποτε διεύθυνση που επιθυμεί ο πελάτης , μετά από συνεννόηση με τον πωλητή.

5.1.3 Από τον πελάτη, στις εγκαταστάσεις του πωλητή, μετά την ειδοποίηση του πελάτη από τον πωλητή ότι τα προϊόντα είναι έτοιμα για παραλαβή.

5.2 Ο πωλητής έχει την δυνατότητα να ζητήσει από τον πελάτη να αποδείξει την ταυτότητα και διεύθυνση του με τα συνήθη στοιχεία ταυτοποίησης (Δελτίο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας, διαβατήριο κτλ) πριν από την παράδοση ή κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

5.3 Οι ημερομηνίες που ορίζονται από τον πωλητή για την παράδοση των προϊόντων είναι κατ’εκτίμηση, και ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφέρει, από αυτόν που αρχικά ανακοινώθηκε. Εάν δεν καθορίζονται ημερομηνίες, η παράδοση πρέπει να γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

5.4 Όταν η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τον όρο 5.1.3, ο πελάτης υποχρεούται να παραλαμβάνει τα προϊόντα εντός 7 ημερών από την ειδοποίηση του από τον πωλητή ότι τα προϊόντα είναι έτοιμα προς παράδοση.

5.5 Αν για οποιοδήποτε λόγο ο πελάτης δεν παραλάβει τα προϊόντα που είναι έτοιμα για παράδοση, ή ο πωλητής δεν είναι σε θέση να παραδώσει τα προϊόντα, επειδή ο πελάτης δεν παρείχε κατάλληλες οδηγίες, έγγραφα, πιστοποιητικά ή άδειες που μπορεί να είναι απαραίτητες, τότε:

5.5.1 Τα προϊόντα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί.

5.5.3 Ο πωλητής μπορεί να αποθηκεύσει τα προϊόντα μέχρι την παράδοση, όταν ο πελάτης αναλάβει όλα τα σχετικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τα μεταφορικά την αποθήκευση και ασφάλιση τους).

5.6 Εάν ο πωλητής ζητηθεί να παραδώσει τα νέα προϊόντα ξανά μετά από μια αποτυχία παράδοσης σύμφωνα με τον όρο 5.5, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει μια επιπλέον χρέωση για την εν λόγω νέα αποστολή.

5.7 Ο πωλητής μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα τμηματικά. Κάθε τμήμα αποτελεί ξεχωριστή σύμβαση. Η ακύρωση ή καταγγελία της σύμβασης που αφορούν σε ένα τμήμα, δεν παρέχει στον πελάτη το δικαίωμα να καταγγείλει ή να ακυρώσει κάθε άλλη σύμβαση ή τμήμα.

5.8 Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει τον πωλητή για οποιαδήποτε έλλειψη στην παράδοση, εντός 24 ωρών από την παραλαβή. Αν ο πελάτης παραλείψει να ενημερώσει τον πωλητή για οποιεσδήποτε τυχόν ελλείψεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την παράδοση όλων των προϊόντων και ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις.

6.ΕΥΘΥΝΕΣ

6.1 Τα προϊόντα αποτελούν ευθύνη του πελάτη από τη στιγμή της παραλαβής τους.

6.2 Ο πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια (εκ των οποίων οι τρεις όροι περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, καθαρή οικονομική απώλεια, απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την εξάντληση της υπεραξίας και παρόμοιες απώλειες), κόστος, αποζημιώσεις, έξοδα ή δαπάνες.

7.ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1 Η πληρωμή των προϊόντων από τον πελάτη μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε μέθοδο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του πωλητή.

8.ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ

8.1 Ο πωλητής μπορεί να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής σε τρίτο.

8.2 Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του πωλητή.

9.ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

9.1 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την ημερομηνία παράδοσης ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να μειώσει τον όγκο των προϊόντων που παραγγέλθηκαν από τον πελάτη (χωρίς την ευθύνη του πελάτη), εάν κωλύεται στην άσκηση της δραστηριότητάς του, λόγω συνθηκών πέραν του εύλογου ελέγχου του πωλητή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των θεομηνιών, των κυβερνητικών ενεργειών, πολέμου ή έκτακτης ανάγκης, τρομοκρατικών ενεργειών, διαμαρτυριών, εξεγέρσεων, πολιτικών αναταραχών, πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, επιδημίας, αποκλεισμών, απεργιών ή άλλων εργατικών διαφορών, ή περιορισμούς ή καθυστερήσεις που επηρεάζουν αερομεταφορείς ή ανικανότητα ή καθυστέρηση στη λήψη των κατάλληλων προμηθειών ή των κατάλληλων υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν το εν λόγω γεγονός συνεχίζει για μια συνεχή περίοδο που υπερβαίνει των 90 ημερών, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει γραπτώς στον πωλητή να καταγγείλει τη Σύμβαση.

10.Εξαγωγή των προϊόντων

Ο πελάτης πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και την καταβολή των τυχόν δασμούς, φόρους εισαγωγής ή άλλα έξοδα εισαγωγής. Ο πελάτης θα λάβει όλες τις άδειες, άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για την εξαγωγή των προϊόντων από την Ελλάδα ή την εισαγωγή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και πρέπει να αποζημιώσει τον πωλητή έναντι οποιασδήποτε ευθύνης που προκύπτει από οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος όρου 10.

11.Γενικά

11.1 Αποτυχία ή καθυστέρηση από τον πωλητή κατά την εκτέλεση ή την επιβολή οποιασδήποτε διάταξης της σύμβασης δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του βάσει της σύμβασης.

11.2 Κάθε απαλλαγή του πελάτη από τον πωλητή για τυχόν παράβαση της σύμβασης από τον πρώτο, δεν θεωρείται παραίτηση από κάθε μεταγενέστερη παραβίαση ή αθέτηση και με κανέναν τρόπο δεν θίγει τους λοιπούς όρους της σύμβασης.

12.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

12.1 Ο πωλητής δεν είναι κατασκευαστής των προϊόντων. Από την άποψη αυτή και στο μέγιστο βαθμό επιτρεπτό από το νόμο, ο πωλητής δεν είναι σε θέση να προσφέρει καμία ρητή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, για τα προϊόντα.

12.2 Τα προϊόντα μπορεί να πωλούνται με εγγύηση κατασκευαστή, λεπτομέρειες της οποίας αποστέλλονται με τα προϊόντα.

12.3 Τα προϊόντα που διαπιστώνεται ότι είναι ελαττωματικά μετά την παράδοση τους καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Αυτό σημαίνει ότι ο κατασκευαστής αποφασίζει αν τα προϊόντα θα επιδιορθωθούν ή θα αντικατασταθούν και πρέπει να επιστραφούν άμεσα στον κατασκευαστή ή στα εξουσιοδοτημένα από αυτόν σημεία επισκευής, και όχι στον πωλητή. Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο αντικατάστασης ή επισκευής τους.

13. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

13.1 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας ανά πάσα στιγμή μέχρι την αποστολή των προϊόντων από τον πωλητή με άμεση επιστροφή του χρηματικού ποσού που κατεβλήθη ή ακύρωση οποιονδήποτε χρεώσεων. Η διαδικασία επιστροφής των προϊόντων περιγράφεται αναλυτικά στην σελίδα επιστροφών

13.2 Σε περίπτωση αποστολής των προϊόντων από των πωλητή, ο πελάτης έχει το δικαίωμα :

13.2.1 Να μην τα παραλάβει, οπότε μετά το πέρας 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ενημέρωσης του ότι τα προϊόντα είναι έτοιμα για παραλαβή , η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα και γίνεται άμεση επιστροφή του χρηματικού ποσού που κατεβλήθη ή ακύρωση οποιονδήποτε χρεώσεων (βλ. 5.4).

13.2.2 Να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του.Τα χρήματα θα επιστραφούν στο σύνολό τους εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης της παραγγελίας, με την προϋπόθεση ότι το είδος είναι στην αρχική εργοστασιακή του συσκευασία χωρίς να υπάρχουν δείγματα παραβίασης της ταινίας ασφαλείας - γνησιότητας ή χρήσης του προϊόντος. Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές εφόσον έχει παραποιηθεί η εξωτερική/εσωτερική εργοστασιακή συσκευασία. Μεταφορικά ή/και άλλα έξοδα δεν επιστρέφονται.

Επίσης δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές σε είδη που κατασκευάζονται ή παραδίδονται από το κατασκευαστή, κατόπιν δική σας ειδικής παραγγελίας.

Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, (αν η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (αν η πληρωμή έχει γίνει με κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό) ή ηλεκτρονικά μέσω vivapayments (αν η συναλλαγή έχει γίνει με viva wallet). Τυχών έξοδα που χρεώνει η τράπεζα ως έξοδα συναλλαγής επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη και δεν επιστρέφονται.

13.2.3. Να επιστρέψει το προϊόν εφόσον το προϊόν που παρέλαβε ο πελάτης είναι προβληματικό στις πρώτες μέρες απόκτησης του και σύμφωνα με τις καλύψεις πολιτικής D.O.A. του εκάστοτε κατασκευαστή.

13.3 Στην περίπτωση 13.2.2 και 13.2.3 ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στον πελάτη τα έξοδα μεταφοράς της επιστροφής των προϊόντων.

Προσωπικά στοιχεία
Στη multitec θέλουμε να γνωρίζετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας) μόνο όταν γίνε
ιμέλος και προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων ή εάν επιλέξει να λαμβάνει το ενημερωτικό μας e-mail. 

Ποιες πληροφορίες συλλέγονται; 
Συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Το ονοματεπώνυμο σας

  • Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση

  • Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

  • Την διεύθυνση σας (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας)

  • Την διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας

  • Στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου εφόσον είστε εταιρία.


Γιατί συλλέγουμε αυτές οι πληροφορίες; 
Γενικά ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να σας προσφέρουμε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας 
εφόσον συναινέσετε σε αυτό

Πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία;
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνώντας μαζί μας. Εάν έχετε λογαριασμό στο multitec.gr, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να ελέγξετε και να ενημερώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας από εκεί. 

Πως μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας;
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα multitec.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή τις συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα τα πουλήσομε σε άλλες εταιρίες.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.


Cookies

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies:

Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορέσει να μπορέσετε να εκτελέσετε βασικές λειτουργίες του ιστότοπου όπως για παράδειγμα την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών.

Επίσης χρησιμοποιούμε cookies που θα βοηθήσουμε να αναλύσουμε πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το multitec.gr και για βελτιώσουμε με βάση αυτό την συνολική εμπειρία που έχετε.
Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δική σου αγοραστική εμπειρία.

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου (txt) τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή, το tablet, το κινητό ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιήσετε να γα πλοηγηθείτε στο multitec.gr και περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για μας αλλά και για εσάς.

Κατηγορίες cookies

1) Αναγκαία Cookies

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη wish-list. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά το e-shop

2) Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τo multitec.gr. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Αυτές οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του multitec.gr

3) Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σαςμε βάση αυτά μπορούμε να σου προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας. Με αυτά τα cookiesμπορείτε να βρείτε ευκολότερα προϊόντα που μπορεί να σας είναι χρήσιμα ή να μιλήσουμε μέσω chat.

4) Cookies Analytics

Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του ιστότοπου μας και να συλλέγουμε στατιστικά στοιχείων τον προϊόντων που πωλούνται, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την αποτελεσματικότητα του multitec.gr και να σας παρέχουμε συνεχώς βελτιωμένη εμπειρία.

Διαχείριση Cookies

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να απενεργοποιήσετε τα cookies του multitec.gr

Πιο συγκριμένα:

Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer:

Επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές Internet", κάντε κλικ στην καρτέλα "Ιδιωτικό απόρρητο", επιλέξτε τη ρύθμιση για την κατάλληλη ρύθμιση.

Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome:

Επιλέξτε “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “για προχωρημένους”, στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις περιεχομένου", κάντε κλικ στην επιλογή "Cookies".

Αν χρησιμοποιείτε το Safari:

Επιλέξτε “Προτιμήσεις” και στη συνέχεια “Απόρρητο”, κάντε κλικ στο "Κατάργηση όλων των δεδομένων ιστότοπου".

Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox:

Επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές", κάντε κλικ στο εικονίδιο "Privacy", βρείτε το μενού "cookies" και επιλέξτε τις σχετικές επιλογές.

Αν χρησιμοποιείτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για το πως θα απενεργοποιήσετε τα cookies

Τι μπορεί να συμβεί αν απενεργοποιήσετε τα Cookies:

Αυτό εξαρτάται από το ποια cookies έχετε απενεργοποιήσει, αν απενεργοποιήσετε μόνο τα cookies τρίτων, δεν θα εμποδίζεστε να κάνετε αγορές στο site μας. Αν απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε τις online αγορές στους ιστότοπους μας

Μάθετε περισσότερα για τα cookies από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://el.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookies


Σύγκριση 0

Χωρίς προϊόντα

Δεν έχει υπολογιστεί Αποστολή
0,00 € Φ.Π.Α.
0,00 € Σύνολο

Ταμείο